Nieuwsbrief 3 2015

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
--
--
Geachte deelnemer,

U ontvangt hierbij de 3e nieuwsbrief van 2015 van de stichting Woekerpolisproces. Eerdere nieuwsbrieven zijn na te lezen op onze website: www.woekerpolisproces.nl 
Indien u een vraag heeft, staat deze mogelijk onder veel gestelde vragen. Mocht u er echt niet uitkomen dan kunt u uw vraag mailen naar vragen@woekerpolisproces.

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen:
 • Uitspraak Europees Hof inzake Nationale Nederlanden (belangrijkste uitspraak over de woekerpolis tot nu toe)
 • Stichting Woekerpolisproces in het NOS Journaal
 • Nieuwe rechtszaken in voorbereiding
 • Rechtszaak Meerwaarde Hypotheek (ING / Postbank) – Bijeenkomst 27 juni
 • Help ons: uploaden polissen, brochures en waarde-overzichten
 • Rechtsbijstandsverzekering? Vul direct uw gegevens aan!UITSPRAAK EUROPEES HOF IN DE ZAAK TEGEN NATIONALE NEDERLANDEN 
Europees Hof van Justitie steunt de gedupeerde woekerpolishouder!

Op 29 april deed het Europees Hof in Luxemburg uitspraak in de zaak die de advocaat van de stichting Mr. Dries Beljon voert tegen Nationale Nederlanden. Het Europees Hof is de hoogste Europese rechter. De nationale rechter, waaronder ook de Hoge Raad, is gehouden recht te spreken in de lijn van de uitspraken van het Europees Hof. Daarmee is de uitspraak 29 april de belangrijkste uitspraak in woekerpolis-zaken tot nu toe. De uitspraak is zo belangrijk omdat deze niet alleen geldt voor Nationale Nederlanden, maar voor alle verzekeraars die woekerpolissen verkochten. Waaronder AEGON, ASR, REAAL en alle anderen.

Uitleg over de zaak:

De rechtszaak die de advocaat van de stichting voert tegen Nationale Nederlanden loopt al enkele jaren en komt nu tot de climax.

In de procedure gaat het er om of Nationale Nederlanden hoge kosten mocht inhouden zonder het aan de polishouders te vermelden. Wanneer er een deel van de inleg aan kosten wordt ingehouden, betekent dit dat deze bedragen niet worden belegd. Hierdoor levert de polis minder op aan het einde van de looptijd. Nationale Nederlanden betoogde dat zij wel verborgen kosten mochten inhouden. De advocaat van de stichting betoogde dat dit niet mocht.

Op 28 november 2012 deed de Rechtbank Rotterdam in een tussenvonnis hierover uitspraak.

De rechter bepaalde daarbij dat er geen kosten mogen worden ingehouden die door Nationale Nederlanden zijn verzwegen bij het aangaan van de polis. Dit is in strijd zijn met de open normen, zoals de redelijkheid en billijkheid. Naast in de wet opgenomen regels, verwijst de wet namelijk ook steeds naar de open normen van redelijkheid en billijkheid. Omdat alles wat niet expliciet in het burgerlijk wetboek is geregeld (niet alles kan worden omschreven) moet dit worden ingevuld door de open normen van redelijkheid en billijkheid.

Zie hiervoor het tussenvonnis van de Rechtbank Rotterdam, overweging 2.2:

“dat Nationale-Nederlanden deze verplichting jegens [gedaagde] heeft geschonden door slechts informatie te verschaffen over de invloed van kosten en risicopremies ten laste van [gedaagde] op het rendement en de uitkering verbonden aan de overeenkomst.

En overweging 2.9:

“dat in het kader van hun contractuele verhouding, de precontractuele goede trouw en/of eisen van redelijkheid en billijkheid) zijn geschonden door te volstaan met informatie over de invloed van kosten en risicopremies op het rendement”.

Of lees hier het hele tussenvonnis van de Rechtbank Rotterdam:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2012:BY5159

Omdat Nationale Nederlanden (NN) wilde voorkomen dat zij schadevergoeding moest betalen vanwege het verzwijgen van allerlei kosten heeft Nationale Nederlanden zelf de stap gezet naar het Europees Hof in Luxemburg. Nationale Nederlanden stelde zich daarbij op het standpunt dat het alleen moest voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn voor levensverzekeraars. En dat er dan geen ruimte zou zijn voor toepassing van de open normen van redelijkheid en billijkheid. En dat Nationale Nederlanden dus niet schadeplichtig zou zijn.

Europees Hof stelt gedupeerde woekerpolishouder in het gelijk:

Na een vernietigend advies van de Advocaat-generaal, mevrouw Eleanor Sharpston (de adviseur van het Europees Hof), stelde ook het Europees Hof van Justitie de klagende woekerpolishouder in het gelijk. Het Europees Hof ziet helemaal niets in de door de verzekeraar gevraagde beperking.
Nationale Nederlanden – EN ALLE ANDERE VERZEKERAARS - hadden meer informatie moeten geven en volgens het Europees Hof staan daar - anders dan dat de verzekeraars hoopten - de Europese regels niet in de weg.

Conclusie:

Na jaren procederen heeft Mr. Dries Beljon, advocaat van de stichting Woekerpolisproces ook in hoogste instantie zijn gelijk gehaald. Het vonnis van 28 november 2012 van de rechtbank Rotterdam houdt daarmee stand.

Het Europees Hof heeft de zaak nu terugverwezen naar de Rechtbank Rotterdam om na het tussenvonnis ook een eindvonnis te geven. Zodra dit vonnis er is ligt de weg vrij om ook voor alle andere deelnemers van de stichting schadevergoeding te eisen bij Nationale Nederlanden.

Mr. Dries Beljon over de uitspraak:

"Het mooie is ook dat het Europese Hof zelfs een expliciete verwijzing heeft opgenomen naar de (toelichting op de) regelgeving die gold bij het afsluiten van de  woekerpolis. Volgens het Hof wordt ook dit soort verzekeringskwesties beheerst door het Nederlandse recht, waaronder ook bijvoorbeeld ook de eisen van redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 2 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Daarmee lijkt de rechter al te oordelen dat deze open normen 'voldoende voorspelbaar' zijn,
wat Nederlandse rechters ruim baan geeft om de informatie rondom woekerpolissen te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid."


Gevolg:

“Het veel gehoorde verhaal van de verzekeraars dat zij al meer dan voldoende informatie hebben gegeven, gaat dan ook niet op.  De verzekeraar verliest deze zaak, die model kan staan voor vele andere gedupeerden. Het Europees Hof van Justitie is de hoogte Europese rechter. Alle Nederlandse rechters - inclusief de Hoge Raad -  zijn daardoor gebonden aan de uitspraak, wat grote gevolgen heeft voor alle Nederlandse verzekeraars”.

 

STICHTING WOEKERPOLISPROCES IN HET NOS JOURNAAL

Op 29 april hebben nagenoeg alle media aandacht besteed aan de uitspraak van het Europees Hof. Kijk hier naar de reportage uit het NOS JOURNAAL

http://www.woekerpolisproces.nl/nieuws-media/stichting-in-het-nieuws/nos-journaal-inzake-uitspraak-europese-hof

 

NIEUWE RECHTSZAKEN IN VOORBEREIDING


Stichting Woekerpolisproces heeft nieuwe procedures in voorbereiding. De uitspraak van het Europees Hof van 29 april speelt hierin een belangrijke rol. De stichting beschikt als enige over het volledige procesdossier van deze zaak en beschikt hiermee over alle kennis om ook de andere verzekeraars aan te pakken.

Zoals eerder in de nieuwsbrief aangegeven is de zaak door het Europees Hof terugverwezen naar de Rechtbank Rotterdam voor verdere behandeling en eindvonnis in de lijn van de uitspraak van het Europees Hof. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal de stichting met deze informatie nieuwe dagvaardingen aan verzekeraars de deur uit doen.

Voor deze dagvaardingen vragen wij u om medewerking. Door in te loggen in uw persoonlijk dossier kunt u uw polis en overige stukken uploaden. Deze stukken hebben wij nodig voor de dagvaarding. Verderop in de nieuwsbrief leest u er meer over.


 

RECHTSZAAK MEERWAARDE HYPOTHEEK (ING / Postbank) – Bijeenkomst 27 juni

Recentelijk is de advocaat van onze stichting, Mr. Dries Beljon, door verschillende gedupeerden van de Meerwaarde Hypotheek van ING Bank (voorheen: Postbank) benaderd.
Ook de Meerwaarde Hypotheek lijkt een woekerpolis te zijn, waarbij vaak niet alleen slecht advies is gegeven maar ook veel te hoge kosten werden ingehouden. Hierdoor hebben de bezitters van een meerwaarde hypotheek schade geleden.

Op 27 juni 2015 wordt er een bijeenkomst gehouden in het midden van het land. Indien u ook een meerwaarde hypotheek van de ING (Postbank) heeft of heeft gehad, dan kunt u zich voor de bijeenkomst aanmelden.

Indien u vragen heeft over uw meerwaardehypotheek dan kunt u deze vragen stellen via bovengenoemd info@gedupeerdenmeerwaardehypotheek.nl. De stichting steunt ook deze zaak.

De bijeenkomst is op 27 juni in Bussum, aanvang 13.30.

Julia's
Staionsweg 3
1404 AN Bussum

Aanmelden kan via pimkoenen@yahoo.com

 

HELP ONS: UPLOADEN POLISSEN, OFFERTES, BROCHURES, WAARDE OVERZICHTEN EN MEER

Om uw persoonlijk dossier compleet te maken en zo veel mogelijk bewijs te verzamelen willen wij u uitdrukkelijk vragen om in te loggen via de website en zo veel mogelijk informatie die u (nog) heeft up te loaden. Indien u uw wachtwoord of gebruikersnaam bent vergeten kunt u dit via de website opvragen. U kunt dat alleen zelf doen. De klantenservice beschikt niet over deze gegevens.

Het gaat daarbij om:
 • Originele offertes
 • Kopie polis
 • Waarde overzichten
 • Brochures
 • Correspondentie
 • Compensatie voorstellen
Na inloggen kunt u per woekerpolis uw gegevens zoals hieronder aangegeven uploaden:
 

HEEFT U EEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING? 
VUL DAN DIRECT UW GEGEVENS AAN IN UW PERSOONLIJK DOSSIER!

Mogelijk worden uw kosten voor juridische bijstand vergoed door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Stichting Woekerpolisproces onderzoekt hiertoe de mogelijkheden. Hiervoor is nodig dat u in uw persoonlijk dossier deze gegevens invult. Dit kan door in te loggen via de website. Indien u uw gebruikersnaam of wachtwoord niet meer heeft kunt u dat opvragen via de website. Dat kan u alleen zelf doen. Dit kan niet via de klantenservice. De klantenservice heeft geen toegang tot uw gegevens.

Na inloggen kunt u de gegevens van uw rechtsbijstandsverzekering zoals onderstaand aangegeven invullen onderaan uw persoonlijke gegevens:
OPROEP: Stuur deze nieuwsbrief door!

Wij willen u vragen onze nieuwsbrief door te sturen naar iedereen die een woekerpolis heeft en er belang bij heeft om mee te gaan in de claims tegen de verzekeraars. Hartelijk dank!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Pieter G. Lijesen
Voorzitter 
---

Aanmelden bij de stichting

 
Nog niet aangemeld?
Meld u direct aan bij Stichting Woekerpolisproces en claim waar u recht op heeft!
 

Aanmelden bij Stichting Woekerpolisproces 
--
--