Nieuwsbrief 2 2016

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Geachte deelnemer,

U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van augustus 2016 van Stichting Woekerpolisproces. Eerdere nieuwsbrieven zijn na te lezen op onze website: www.woekerpolisproces.nl 

Indien u een vraag heeft, staat deze mogelijk onder veel gestelde vragen. Kunt u daar eerst kijken zodat onze klantenservice niet onnodig te zwaar belast wordt? Mocht u er echt niet uitkomen dan kunt u uw vraag mailen naar vragen@woekerpolisproces.nl

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan:
  • Stichting dagvaart Nationale Nederlanden
  • Rechtszaak tegen ASR – conclusie van Repliek en Dupliek
  • Advocaat Woekerpolisproces in 1-Vandaag over ASR
  • De Woekerpolisaffaire zal zich nog jaren voortslepen – overzicht stand van zaken
  • 2de stuitingsbrief – binnen 5 jaar opnieuw versturen! – Verlenging stuiting verjaring

​​​
Stichting Woekerpolisproces dagvaart Nationale Nederlanden

ASRDe advocaat van de stichting, Mr. Dries Beljon, won op 29 mei 2015 de zaak tegen Nationale Nederlanden bij het Europees Hof in Luxemburg. Het betrof de zaak van Leeuwen waar de media breeduit over heeft bericht. Kern van de zaak was dat het Europees Hof bepaalde dat Nationale Nederlanden enkel die kosten op de polis mag inhouden, waarbij bij afsluiten overeenstemming over bestaat. Kort gezegd: een verzekeraar mag alleen die kosten inhouden van de waarde van de polis waarvoor vooraf melding is gemaakt in de polisvoorwaarden. Niet genoemde kosten mogen dus niet worden ingehouden.

Na de uitspraak, eind 2015,  werd door Nationale Nederlanden de zaak met de heer van Leeuwen geschikt. De heer van Leeuwen ontving daarbij een forse schadevergoeding. De stichting heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om door  te pakken tegen Nationale Nederlanden en heeft een groot aantal dagvaardingen tegen Nationale Nederlanden klaarliggen.

Op 23 augustus 2016 is de eerste dagvaarding hiervan bij Nationale Nederlanden (NN) betekend. Het is de eerste dagvaarding van een reeks van zeker twintig (proef)procedures die NN dit najaar ontvangt en die opgestart wordt voor gedupeerden die aangesloten zijn bij de stichting.

Nationale Nederlanden verkocht ca. 700.000 woekerpolissen met 10 verschillende soorten kostenloading. Al deze soorten woekerpolissen die Nationale Nederlanden verkocht, legt de stichting nu voor aan de rechter. In sommige gevallen werd 70% van de inleg afgeroomd aan kosten. In andere gevallen bedroeg het percentage 40, 50% of 60%. 

Het is nu dus aan de rechter om te beslissen in welke mate Nationale Nederlanden kosten mocht inhouden en welk percentage te hoog is.

Voorafgaand aan de dagvaarding is Nationale Nederlanden tot tweemaal toe door de stichting in de gelegenheid gesteld om in overleg te treden met stichting Woekerpolisproces, maar Nationale Nederlanden heeft steeds aangegeven daar niet voor open te staan. 

De advocaat die alle zaken tegen Nationale Nederlanden voert, is opnieuw mr. Dries Beljon van advocatenkantoor LEAN Laywers (http://www.leanlawyers.nl).

Advocaat Dries Beljon geeft aan dat de kern van de zeer uitgebreide dagvaardingen in wezen simpel is: “NN had geen toestemming van de polishouder om kosten in te houden en had dit derhalve niet mogen doen. Zeker niet in de mate als zij gedaan heeft. Zij had de polishouder vooraf in niet mis te verstane woorden moeten waarschuwen voor alle onderdelen van deze producten. Zoals het Europese Hof al aangaf, kan NN zich ook niet verschuilen achter Europese regeltjes. Sterker nog, het Europese Hof verwijst zelf naar de toelichting op de Nederlandse wetgeving en constateert dat daarin verwezen wordt naar de regels over redelijkheid en billijkheid. Deze regels zijn de basis van de zogeheten bijzondere zorgplicht, waar wij namens alle aangesloten gedupeerden een beroep op doen.”

 

Rechtszaak tegen ASR – Conclusie van Repliek, Dupliek en overleg bij ASR

NNTwee jaar geleden, op 1 september 2014, is ASR voor alle ASR polissen door Stichting Woekerpolisproces gedagvaard. ASR verkocht 1,1 miljoen woekerpolissen onder namen als AMEV, Stad Rotterdam, Waerdye, Fortis en Falcon. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u uitgebreid bericht over de zitting bij de Rechtbank Utrecht die op 11 februari 2016 heeft plaatsgevonden.

Kort gezegd gaat het in deze rechtszaak erover dat ASR in veel gevallen de compensatie onjuist berekend heeft. De compensatie vormt een belangrijk deel van de waarde van de polis. Een voorbeeld zorgt hierbij voor verduidelijking: stel dat ASR een bedrag van € 3.000,- te weinig compenseert en de polis nog 10 jaar doorloopt, dan levert dit zomaar een lagere eindwaarde op van ruim € 9.000,- in uw nadeel.

ASR heeft echter herhaaldelijk geweigerd inzage te geven in de wijze waarop ze de compensatie berekenen. Voor gedupeerden is daarom geen enkele controle mogelijk. Bovendien komen de berekeningen van de actuaris van de stichting stelselmatig hoger uit dan de door ASR geboden compensatie. In de zitting van 11 februari bood ASR echter aan de Rechtbank aan dat de 2 deelnemers van de stichting samen met de stichting en de actuaris van de stichting bij ASR op kantoor in Utrecht uitleg konden krijgen over de berekeningen die ASR maakt. Deze afspraak heeft op 28 mei 2016 plaatsgevonden.

Tijdens de afspraak heeft ASR uitleg gegeven over de wijze van berekeningen. Echter ASR weigerde inzicht te geven in alle facetten van de berekening, waardoor het onmogelijk bleef de uitkomsten te controleren. Wat wel bleek is dat ASR aangaf NIET alle kosten mee te nemen in de compensatieberekening. ASR stelde zich op het standpunt dat kosten van fondsen waarin ASR investeert NIET tot de kosten behoren die door ASR moeten worden gecompenseerd. Dit is in strijd met de afspraken.

In de overeenkomst staat namelijk het volgende:

Artikel 2.1.

“Verzekeraars verklaren zich bereid om alle bij Beleggingsverzekeringen in rekening gebrachte kosten, waaronder niet worden verstaan de risicopremies, maar wel de TER (zijnde de kostenratio, als gedefinieerd in artikel 1:1 onder k Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft) en andere beleggingsfondskosten zoals gedefinieerd in een bijlage bij de Vaststellingsovereenkomst, berekend over de gehele looptijd, overeenkomstig de Excel-worksheets als bedoeld in artikel 4.1 van de Overeenkomst, te maximeren tot:-"

Het gevolg is dat de stichting met ASR niet tot een oplossing is gekomen en dat de rechtszaak verder is doorgezet. De stichting heeft daartoe eind juni 2016 haar Conclusie van Repliek in gediend bij de Rechtbank. De Rechtbank heeft vervolgens aan ASR 3 maanden de tijd gegeven om daar op te antwoorden met de zogenoemde Conclusie van Dupliek. Na ontvangst van de deze Conclusie van Dupliek is het aan de Rechtbank om te bepalen hoe de zaak verder gaat.

In 1-Vandaag is uitgebreid aandacht besteed aan de Rechtszaak tegen ASR en de stelling van ASR dat ze NIET alle kosten hoeven te compenseren. In die uitzending komt naast de stichting ook de oud-ombudsman, de heer Mr. Jan Wolter Wabeke uitgebreid aan het woord. De heer Jan Wolter Wabeke geeft daarbij duidelijk aan dat overeengekomen is  dat ASR wel ALLE kosten dient te compenseren. De uitzending is zeer het kijken waard!

 

Advocaat stichting in 1-vandaag over ASR  

Aegonhttp://www.woekerpolisproces.nl/nieuws-media/stichting-in-het-nieuws/stichting-in-eenvandaag 

 

 

De Woekerpolisaffaire zal zich nog jaren voortslepen – overzicht stand van zaken 

Door verschillende belangenbehartigers wordt al jarenlang gestreden voor echte compensatie voor woekerpolissen. In de hierboven genoemde reportage van 1-Vandaag wordt door de ombudsman ook aangegeven hoe dat komt. Volgens de ombudsman heeft de overheid de kant gekozen van de verzekeraars. Dit leidt er toe dat verzekeraars ongestoord juridische procedures jarenlang kunnen vertragen. En bij verlies gaan de verzekeraars steevast in Hoger Beroep en daarna in Cassatie bij de Hoge Raad. Procedures van de belangenbehartigers kunnen daarom nog 7 tot 10 jaar doorlopen. Een echte doorbraak in de woekerpolisaffaire zal dan ook nog een behoorlijke tijd op zich laten wachten. Want verzekeraars zijn zich maar al te goed van bewust van het feit dat gedupeerden opgeven als het lang gaat duren. En dat gedupeerden overlijden of polissen kwijt raken of om een andere reden afhaken. Dit is allemaal in het voordeel van de verzekeraar.

De stichting is al 2 jaar in een juridische strijd gewikkeld met ASR. Echter voordat de stichting in 2014 de zaak tegen ASR kon aanvangen, heeft de stichting verplicht overleg moeten voeren met ASR. Indien de stichting dit traject van overleg voor dagvaarden niet had doorlopen, dan bestond de kans dat de rechter de stichting niet ontvankelijk had verklaard vanwege het schenden van de overleg vereiste. Kortom, een rechtsgang duurt veel langer dan de rechtszaak alleen. Ook de zaak tegen Nationale Nederlanden waardoor gunstige jurisprudentie is ontstaan bij het Europees Hof heeft vele jaren geduurd. Ook voor de huidige zaken tegen Nationale Nederlanden zal een lange adem nodig zijn. En ook voordat deze zaak bij de rechter kon worden aangebracht, hetgeen nu is gebeurd, heeft de stichting het traject van aanbieden van overleg en de termijnen die daarbij horen moeten doorlopen.

Zaken van andere belangenbehartigers:

In de Kifid-zaak die Nationale Nederlanden kansloos verloor van Wakkerpolis heeft Nationale Nederlanden direct aangekondigd in Hoger Beroep te gaan bij het Kifid. Na Hoger Beroep bij het Kifid staat voor Nationale Nederlanden ook de weg naar de rechter nog open. Via Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad kan deze zaak nog 10 jaar duren. Zie:

http://amweb.nl/branche-724322/nn-in-hoger-beroep-na-uitspraak-kifid

In de collectieve rechtszaak van de vereniging woekerpolis tegen Aegon is door de rechter bepaald dat dat voor 112 van de 115 woekerpolissen van Aegon waarvoor is gedagvaard door de vereniging onvoldoende vaststaat dat de vereniging voldoet aan de in de wet neergelegde eisen voor het voeren van een collectieve actie. Voor 3 polissen kan de procedure dus inhoudelijk doorgaan voor 112 polissen kan niet geprocedeerd moeten worden. Let wel: er is over deze 3 polissen nog niets inhoudelijk iets gezegd en toch is de procedure al jaar 2 bezig. Deze uitspraak van de Rechtbank komt voort uit de opstelling van Aegon. Aegon is er alles aan gelegen om niet over de inhoud te spreken. Op formele gronden probeert Aegon er dus in de rechtsgang te vertragen. Aegon produceert hiervoor duizenden bladzijden aan tekst waardoor de procedure zeer omvangrijk wordt en de behandeling jaren duurt. Zie:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Vereniging-Woekerpolis-nl-deels-niet-ontvankelijk-in-collectieve-actie-tegen-Aegon.aspx

Maar het kan nog erger. Eerder ging Claimexperts van Rene Graafsma failliet omdat het niet op kon tegen de torenhoge kosten die door lange procedures worden veroorzaakt. (iets wat bij de stichting absoluut niet aan de orde is!)
Echter Rene Graafsma heeft het er niet bij laten zitten en is na zijn faillissement gewoon door gegaan met aanpakken van verzekeraars.

http://amweb.nl/branche-724322/rene-graafsma-gaat-gewoon-door-na-faillissement

Wij hopen dat u net als Rene Graafsma ook van de lange adem bent en dat u ook verzekeraars niet laat wegkomen met de door hen veroorzaakte schade.

 

2de stuitingsbrief – binnen 5 jaar opnieuw versturen! – Verlenging stuiting verjaring

Om verjaring van uw claim tegen te gaan is het belangrijk dat u een stuitingsbrief verstuurt naar uw verzekeraar. Echter de stuitingsbrief is maar 5 jaar geldig. Is het bijna 5 jaar geleden dat u de eerste stuitingsbrief heeft verzonden? Dan dient u vóór het verstrijken van deze termijn een nieuwe stuitingsbrief versturen. Dus al u bijvoorbeeld op 1 februari 2012 een stuitingsbrief heeft verstuurd, dan dient u voor 1 februari 2017 een verlenging van de stuiting per brief aan uw verzekeraar te versturen.

In de bijlage treft u de brief waarmee u verjaring voor een nieuwe periode van 5 jaar kunt stuiten.

 

Tot zover.

 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Pieter G. Lijesen
Voorzitter 
---

Aanmelden bij de stichting

 
Nog niet aangemeld?
Meld u direct aan bij Stichting Woekerpolisproces en claim waar u recht op heeft!
 

Aanmelden bij Stichting Woekerpolisproces

Deze nieuwsbrief is geautomatiseerd verzonden via een e-mailadres dat alleen voor het verzenden van nieuwsbrieven wordt gebruikt. E-mails naar dit e-mailadres worden niet gelezen en kunnen niet worden behandeld. Vragen kunt u stellen via vragen@woekerpolisproces.nl
 
Bijlagen
wpp_verlenging_stuiting.docx