Woekerpolisproces

NN in Hoger Beroep na Kifid uitspraak

Nationale-Nederlanden heeft bij monde Leon Willems weten om in hoger beroep te gaan tegen de woekerpolis zaak die NN op 29 maart verloor bij het Kifid.

Het komt er dus op neer dat u als zeer gewaardeerde klant van de verzekeraar een enorm uithoudingsvermogen moet hebben en moet worden bijgestaan door een specialist om uw recht te halen. Dit terwijl NN zegt de klant centraal te stellen.

Volgens NN is het namelijk zo dat de Kifid uitspraak niet in lijn is met de door de advocaat van de stichting gewonnen zaak bij het Europees Hof. NN stelt daarbij “dat de informatieverplichting niet goed wordt uitgelegd door het Kifid en daarom niet zou voldoen aan de criteria van het Europees Hof”.

Op 29 april van stelde het Europees Hof in de zaak van Van Leeuwen van de advocaat van de stichting Mr. Dries Beljon dat de Europese richtlijn aan EU-lidstaten ruimte laat om aanvullende informatie van verzekeraars te verlangen. Inhoudende dat verzekeraars die woekerpolissen verkochten van te voren duidelijke informatie hadden moeten verschaffen over de hoogte van de in gehouden kosten. Indien verzekeraars dit nalaten, dan handelen ze in strijd met de in de Nederlandse wet vastgelegde redelijkheid en billijkheid. Hetgeen onrechtmatig handelen met zich meebrengt en daarmee schadeplicht. Nationale Nederlanden kiest er voor dit te bestrijden en in hoger beroep te gaan.