Woekerpolisproces

STICHTING WOEKERPOLISPROCES
“REGLEMENT BETREFFENDE GEREGISTREERDE BELANGHEBBENDEN”

Stichting Woekerpolisproces streeft naar een optimale en billijke oplossing voor de geregistreerde belanghebbenden maar kan geen resultaat garanderen.

De kosten van de activiteiten om deze doelen te bereiken worden voldaan vanuit NCNP-bijdragen van de bij de Stichting aangesloten geregistreerde belanghebbenden.

Om geregistreerd te worden als geregistreerde belanghebbende, dient een ingevuld en getekend registratieformulier te worden verstuurd naar Stichting Woekerpolisproces, Postbus 14665, 1101 LD Amsterdam of, d.m.v. aanmelden via de website www.woekerpolisproces.nl, waarbij u in de aanmeldprocedure akkoord aanvinkt met reglement. Door middel van aanmelding machtigt u Woekerpolisproces om, u in volledige vrijheid van handelen te vertegenwoordigen en op te treden bij juridische procedures en/of eventuele schikkingen.

Het voeren van juridische procedures geschiedt op basis van “no cure no pay”. Hetgeen inhoudt dat u onafhankelijk van het resultaat niets hoeft te betalen. Indien er wel resultaat wordt behaald, dan bent u slechts het vastgestelde percentage verschuldigd over het voordeel ten opzichte van de huidige compensatieregelingen.

Na registratie als belanghebbende ontvangt de geregistreerd belanghebbende een stuitingsbrief van de Stichting ter voorkoming van verjaring. Geregistreerd belanghebbende is zelf verantwoordelijk voor aangetekende verzending aan verzekeraar en bewaring het verzendbewijs. Zodra de stuitingsbrief door de Stichting aan geregistreerd belanghebbende ter beschikking is gesteld start de dienstverlening en is geregistreerd belanghebbende ten alle tijden de no cure no pay succesfee verschuldigd.

Middels een digitale (nieuwsbrief en/of e-mail) wordt de geregistreerde belanghebbende op de hoogte gehouden van de voortgang c.q. ontwikkelingen.

Indien er bij ontbinding van de Stichting, na betaling van alle gemaakte kosten, een positief saldo resteert, zal dit bedrag volgens een door Stichting Woekerpolisproces opgestelde verdeelsleutel worden verdeeld onder de geregistreerde belanghebbenden.

Stichting Woekerpolisproces is niet verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen van verzekeraars die eventueel voortvloeien uit een schikking met of rechtszaak tegen verzekeraars.
Wel zal Woekerpolisproces zich inzetten om nakoming te bewerkstelligen.


Het bestuur
Heerenveen, 12 september 2013