Woekerpolisproces

Torenhoge kosten, verzwegen kosten, ondeugdelijke producten

Wat nu daadwerkelijk een woekerpolis is moeilijk te bepalen. Het is niet mogelijk om alle soorten woekerpolissen onder een noemer te vatten. Deze zou enerzijds aspecten buiten de noemer laten welke er wel onder zouden moeten vallen en anderzijds aspecten insluiten die er eigenlijk niet bij horen. Wel is aan de hand van drie kenmerken goed samen te vatten wat een woekerpolis is.
Het komt daarbij in wezen neer op:

  1. Torenhoge kosten
  2. Verzwegen kosten
  3. Ondeugdelijke producten

Ten eerste hebben woekerpolissen gemeen dat er zeer hoge kosten worden berekend door de verzekeringsmaatschappijen. Deze kosten zijn zeer divers en zeer hoog. De kosten betreffen onder andere “eerste” kosten. Dat wil zeggen kosten voor het ontwikkelen, op de markt brengen en verkopen van woekerpolissen. Daarnaast worden in rekening gebracht kosten en provisie voor de tussenpersoon. Ten slotte zijn er nog poliskosten, doorlopende kosten, beleggingskosten, switch kosten, beheerkosten van de verzekeringsmaatschappij. Deze hoge kosten hebben gemeen dat ze de groei van de woekerpolis belemmeren. Van de premie worden immers kosten afgetrokken en dit afgetrokken bedrag kan niet belegd worden waardoor aan het einde van de looptijd de opbrengst tegen valt.

Naast de veel te hoge kosten die werden ingehouden op de woekerpolissen zijn er ook zogenaamde verborgen of verzwegen kosten. Deze kosten werden door een combinatie van slechte informatievoorziening en verstrekking van verkeerde informatie van de door de gedupeerden betaalden premies afgetrokken door de verzekeraars. Men was derhalve geheel niet op de hoogte van het feit dat deze kosten in rekening werden gebracht. Zo werden bijvoorbeeld kosten verborgen in de koers van de beleggingspolis.

Het derde kenmerk van woekerpolissen is het feit dat veel producten ondeugdelijk waren. Producten waren zodanig complex dat eigenlijk niemand meer exact doorhad wat ze inhielden. Daarnaast werden er ook veel producten met een onredelijk hoog risicoprofiel op de markt gebracht waarbij torenhoge rendementen onwetende consumenten trokken die niet werden gewezen op de gevaren van deze woekerpolissen.

Al met al zijn woekerpolissen wat ze lijken te zijn: slechte financiële producten die niet waarmaken wat ze de gedupeerden beloofden en die leidden tot schade bij onwetende consumenten. Duidelijk is dat de verzekeraars de gedupeerden hiervoor daadwerkelijk tegemoet moeten komen. Niet door magere schikkingen maar door daadwerkelijk de schade te vergoeden die deze ondeugdelijke producten hebben veroorzaakt.