Woekerpolisproces

Gebreken m.b.t. tot de informatievoorziening

Van handelspartijen mag verwacht worden dat zij zich jegens elkaar gedragen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Feitelijk komt het erop neer dat men zich naar elkaar op een nette manier moet gedragen. Wat gij niet wil dat u geschied, doe dat ook een ander niet. Voor verzekeraars geldt dit ook. Bij het aangaan van beleggingsverzekeringsovereenkomsten waren zij daarom gehouden om zich te goeder trouw te gedragen jegens hun klanten. Dit hield onder meer in dat zij verplicht waren om de juiste en volledige informatie over de woekerpolissen te verstrekken aan hun klanten. Duidelijk is geworden dat daar geen sprake van is geweest. Er is richting de consument sprake geweest van onvolledige en onjuiste informatieverstrekking. Dit heeft ertoe geleid dat vele gedupeerden hebben gekozen voor woekerpolissen op grond van verkeerde en onvolledige informatie terwijl zij bij de juiste voorstelling van zaken deze woekerpolissen niet hadden afgesloten.

In juridisch jargon noemt men dit dwaling. Een veel gebruikte aanval op de woekerpolis is daarom een beroep op dwaling. Dwaling is een burgerlijk rechtelijke beroep ter vernietiging van een overeenkomst. De op dwaling beroepende partij stelt dat zij de overeenkomst nimmer was aangegaan als zij op juiste wijze de hoogte was geweest van de van belang zijnde informatie. Zoals de gemiddelde autokoper geen auto wil met een lekkende benzinetank, zo wilden velen geen beleggingsverzekering met de hoge kosten waar zij niet goed van op de hoogte waren. Dit beroep – bijvoorbeeld: ik was de beleggingsverzekering niet aangegaan als ik had geweten dat de kosten zo hoog waren – is een beroep op dwaling. Het feit dat het hoge kostencomponent door vele verzekeraars onderbelicht is geweest heeft er toe geleid dat een beroep op dwaling veelal is ingeroepen door de gedupeerden van de woekerpolis. Immers, niemand betaalt graag verzwegen en te hoge kosten en wordt opgezadeld met interende beleggingen of fata morgana ‘s.

Vanwege het feit dat er dus sprake is geweest van slechte informatie en slechte informatievoorziening zijdens de verzekeraars hebben vele gedupeerden terecht de lans opgepakt en hebben zij hun beklag gedaan. Zeker van professionele partijen met een bijzonder kennis op het gebied van beleggingen en verzekeringen mag verwacht worden dat zij hun wederpartij op goede wijze inlichten over de door hen verstrekte producten.